Garantievoorwaarden

 • De garantie is alleen van toepassing indien de elementen zijn geleverd en gemonteerd door Hoef Kozijnen of een door Hoef Kozijnen aangewezen montagebedrijf.
 • De deugdelijkheid van de geleverde materialen wordt alleen bij normaal gebruik en juist en regelmatig onderhoud voor de voorgenoemde garantieperiode gewaarborgd.
 • De garantie omvat uitsluitend het vervangen c.q. repareren van het gereclameerde onderdeel, een en ander naar het oordeel van Hoef Kozijnen en/of de fabrikant van het betreffende element/product en in de zin van de geldende kwaliteitseisen. Hoef Kozijnen heeft het recht tot het doen van twee herstelpogingen ter plaatse alvorens tot vervanging over te gaan.
 • Hoef Kozijnen verplicht zich, gebreken waarvoor terecht een aanspraak op garantie is gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen.
 • Indien aan Hoef Kozijnen een opdracht wordt gegeven voor het opheffen van een gebrek anders dan een aanspraak op de geldende garantie, dan zullen de ontstane kosten in rekening worden gebracht volgens vooraf opgegeven prijs.
 • Een eventuele aanspraak op de garantie dient altijd schriftelijk aan Hoef Kozijnen te worden gemeld.
 • De bij een eventuele aanspraak op garantie vervangen onderdelen worden eigendom van Hoef Kozijnen
 • Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 • De garantie vervalt, indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Hoef Kozijnen reparaties of aanpassingen aan het geleverde heeft verricht c.q. heeft laten verrichten.
 • Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor hem uit de met Hoef Kozijnen gesloten overeenkomst voortvloeien, dan kan Hoef Kozijnen niet gehouden worden voor enige aanspraak op de hiervoor genoemde garantie.
 • Op alle electrische- en electronische onderdelen geldt de wettelijk vastgelegde maximale garantietermijn van 1 jaar.